Vår drivkraft er å skape helhetlig, funksjonell og estetisk arkitektur for morgendagens generasjoner*

*AT arkitektur er et tverrfaglig arkitektkontor bestående av arkitekter, planleggere og spesialister innenfor eiendom og byggesak. Vi har kontorer i Tromsø og i Oslo, og gjennom et tett samarbeid mellom kontorene skaper vi et solid fagmiljø som finner de beste løsningene for våre kunder. Gjennom vår allsidige kompetanse jobber vi for å skape arkitektoniske løsninger og utvikle omgivelsene for å skape rom for bedre samspill, bærekraft, og livskvalitet. Dette får vi til når ansatte med ulik bakgrunn, kunnskap og alder er nysgjerrige og jobber tett sammen i team.

Risikohåndtering

Hvordan jobber AT med kompleksitet?

Byutvikling og eiendomsutvikling blir til i skjæringsfeltet mellom juss, teknikk og politikk. Alle disse faktorene inneholder en rekke faktorer som de fleste prosesser bør evne å tilpasse seg. En god forståelse av de rammebetingelsene prosjektet skal bli til i, gir grunnlag for å identifisere potensialet og utvikle konseptuelle grep for steder og bygg som er realiserbare.


Hvordan håndteres risiko i AT sine prosjekter?

Gjennom identifisering av mulige risikomomenter utarbeider vi en konsekvensanalyse. Konsekvensanalysen danner grunnlag for å definere oppfølgingaksjoner for å redusere eller håndtere forholdet. På denne måten kan vi vurdere oppsider og nedsider i ulike prosjekter, og identifisere potensielle fallgruver prosjektene ikke bør være avhengige av.


Plan- og stedsutvikling

Hvorfor har AT et fokus på plan- og stedsutvikling?

God stedsutvikling med tilhørende planlegging er viktig for å skape bærekraftige og velfungerende steder og selvstendige prosjekter. AT tilbyr våre kunder en bred kompetanse gjennom hele prosessen – fra idé/tidlig fase til ferdige prosjekter og planer via både risikovurdering og prosesser mot myndigheter og andre berørte parter. Vi har lang erfaring med planprosesser og komplekse stedsutviklingsprosjekter. Vår erfaring og brede kunnskapsgrunnlag gjør prosessen så effektiv og forutsigbar som mulig. Mange av våre ferdig bygde prosjekter har sitt utspring i tidlig fase med påfølgende planarbeid i forkant av prosjektering og bygging.


Hva er de viktigste erfaringene kontoret har fra gjennomførte planprosesser?

Kontoret har mangeårig erfaring med utarbeidelse av over 200 reguleringsplaner i offentlig og privat regi i ca. 40 kommuner på landbasis. Rollen som både arkitekt og plankonsulent gjør at vi sitter med førstehåndskunnskap om offentlig rammeverk, reguleringsprosess og teknisk fremstilling. Dette gir oss også god kjennskap til de ulike kommuners saksbehandling og egne prosesser opp mot både interne kommunale og regionale planmyndigheter. Hos oss får du ivaretatt behovet for en forutsigbar og effektiv planprosess som resulterer i de fleksible og ikke minst anvendbare reguleringsplaner. Samspillet med og forståelse av våre kunders behov og rollen som bindeledd mot kommunenes fagfolk i planprosessen, er vesentlig for å lykkes med å skape de gode prosjektene og de anvendbare bærekraftige reguleringsplanene.

Ærfuglvegen, Tromsø

Strategisk analyse

Hva ligger i begrepet strategisk analyse?

AT har et uttalt fokus på rammebetingelsene for eiendoms, prosjekt- og stedsutvikling. Strategisk analyse favner tema innenfor samfunnsøkonomi, markedsøkonomi, samferdsel, politikk, forvaltning, eiendomsjuss og øvrige styrings- og premissgivere som alle ligger til grunn for samfunnsutviklingen. AT samarbeider med kompletterende rådgivere i mer omfattende typer arbeider som konseptvalgutredninger og konsekvensutredninger.


Hvorfor er dette et fokusområde for AT?

Beslutninger og valg er ofte vanskelig og kritisk for et vellykket prosjekt. Usikkerhet, kryssende mål, ulike preferanser/interessekonflikter og kompleksitetshåndtering er derfor tema som bør dveles ved spesielt i innledende vurderinger av prosjekter.

Utredninger og analyser danner, spesielt i komplekse prosjekter, grunnlaget for det handlingsrommet et stedsutviklings eller byggeprosjekt får. Metodikken innenfor konseptvalgsutredninger har flere elementer som kan bidra til innovative og nyskapende svar, og er erfaringer vi drar med oss inn også i mindre utviklingsprosjekter. De er også hensiktsmessige for å drive et godt prosjekt og økonomistyring som er et uttalt samfunns- og bærekraftsmål.

Arkitektur

Hvilken erfaring og spisskompetanse kjennetegner AT?

AT er involvert i et bredt spekter av arkitekturoppdrag – komplekse og sammensatte bykvartal og infill med kombinasjonsbygg, bydels, og områdeutvikling med vekt på nærhet, grønn mobilitet og trygge møteplasser, boligprosjekter og boligstrøksutvikling, studentboliger, skoler og helse- og omsorgsboliger, hotell, kontor og forretning.

Kringsjå studentboliger

I AT snakker vi ofte mer om stedsutvikling* enn prosjektutvikling.

*AT leverer stedsutviklende arkitektur. Det vi bygger er alltid del av en større sammenheng. Det er en del av et samfunn og et landskap. Det er del av tiden, både utløsende og framtidige behov og muligheter.

Vi etterstreber arkitektoniske løsninger som kan forsterke og skape attraktive steder. Vi etterstreber tidsdybde hvor det skapes identitet og kontinuitet mellom stedets historie og framtid. Vi etterstreber bærekraft hvor stedets sosiale, økonomiske og materielle løsninger settes inn i en helhetlig kontekst.

Bærekraft er for oss tett knyttet til kunnskap. Våre satsningsområder er hvor vi spesialiserer oss og bygger ut vår kompetanse slik at vi har forutsetninger for å påvirke helheten for et steds utvikling – våre tjenesteområder spenner derfor fra analyse og utredning, tidligfase og plan, til arkitekturprosjektering i alle prosjektfaser.

Eiendomsrådgivning

Hvorfor er forståelse av eiendom et viktig felt for AT?

Eiendom er et komplekst kompetansefelt og vi anser eiendomsforståelse som et stort fortrinn i prosjektbasert utvikling. Dette handler i større grad om kompetanse til å avdekke eiendomsrettslige problemstillinger, iverksette omdanningsprosesser i eiendom og håndtering av rettigheter i fast eiendom i lys av en prosjektutvikling. Eiendomsforståelse inngår også i arbeidet med å avdekke handlingsrom for utvikling på en tomt ved å identifisere de eventuelle eiendomsrettslige forhold som det må tas høyde for. Vår kompetanse innen eiendom er en grunnstein for rådgivning i utviklingsforløpet. Forholdet mellom det privatrettslige, herunder eiendomsretten og offentlig rettsforhold, spiller en stor rolle for god prosessuelle fremdrift uten store overraskelser og forsinkelser. Vår forståelse av dette avhengighetsforholdet og regelverket for øvrig gjør at vi kan se hvilke muligheter og begrensninger et prosjekt har og hvilke privatrettslige prosesser som må iverksettes. På denne måten skaper vi en smidigere utviklingsprosess.

K1 kjøpesenter, Tromsø

Hvilken kompetanse har AT innenfor eiendomsrådgivning?

Eiendomsrådgivning er vår samlebetegnelse på rådgivningskompetanse i skjæringspunktet mellom planlegging, eiendomsutvikling og arkitektur. Vår kjernekompetanse er plan- og bygningsrett, herunder lovanvendelse og prosess i konkrete prosjekter. Vi jobber daglig med håndtering av planjuss og gir råd til våre kunder om risikovurdering for gjennomføring og avdekker handlingsrom for utvikling. Vi forestår også byggesaker i rollen som ansvarlig søker, og da jobber vi i tett samarbeid med arkitekt og tiltakshaver. I rollen som ansvarlig søker jobber vi med saksbehandling, men våre kunder skal oppleve at vi når lenger. Vi har et bevisst forhold til lovverket herunder de rettslige rammene for saksbehandling, byggerett og hvilke grep som må tas for å minimere risiko.

Eiendomsutvikling er en omfattende prosess. Vår kompetanse kan nyttiggjøres i flere faser i denne prosessen. Vi ser sammenhengene i stedlig utvikling, hvilke offentligrettslige parter som må involveres og hvordan. Ikke minst kan vi gi en oversikt over det rettslige rammeverket som vil være avgjørende for den bestemte eiendommens utvikling.

Vi er i dag to rådgivere i AT som jobber fullt innenfor dette feltet. Vi opplever eiendomsrådgivning som en svært etterspurt kompetanse og vil videreutvikle kompetansefeltet og øke kapasiteten på leveranser i kommende år. Vår portefølje har gitt oss en solid erfaring gjennom en variasjon av prosjekttyper i både stor og liten skala.